السلام عليكم

Wednesday, December 24, 2008

Al-Ghamidi

Al-Ghamidi


1)- Al-Fatihah
2)- Al-Baqara
3)- Al-Imran
4)- An-Nisa
5)- Al-Ma'idah
6)- Al-An'am
7)- Al-A'raf
8)- Al-Anfal
9)- At-Tauba
10)- Yunus
11)- Hud
12)- Yusuf
13)- Ar-Ra'ad
14)- Ibrahim
15)- Al-Hijr
16)- An-Nahl
17)- Al-Isra
18)- Al-Kahf
19)- Maryam
20)- Ta-Ha
21)- Al-Anbiya
22)- Al-Hajj
23)- Al-Mu'minun
24)- Al-Nour
25)- Al-Furqan
26)- As-Shu'ara
27)- An-Naml
28)- Al-Qasas
29)- Al'Ankabut
30)- Ar-Rum
31)- Luqman
32)- As-Sajdah
33)- Al-Ahzab
34)- Saba'
35)- Fatir
36)- Yasin
37)- As-Saffat
38038 Suad
39039 Az Zumar
40040 Ghafir
41041 Fussilat
42042 Ash Shura
43043 Az Zukhruf
44044 Ad Dukhan
45045 Al Jatiya
46046 Al Ahqaf
47047 Muhammad
48048 Al Fath
49049 Al Hujurat
50050 Qaf
51051 Az Zariyat
52052 At Tur
53053 An Najm
54054 Al Qamar
55055 Ar Rahman
56056 Al Waqi'ah
57057 Al Hadid
58058 Al Mujadalah
59059 Al Hashr
60060 Al Mumtahina
61061 As Saff
62062 Al Jumuah
63063 Al Munafiqun
64064 At Taghabun
65065 At Talaq
66066 At Tahrem
67067 Al Mulk
68068 Al Qalam
69069 Al Haqqah
070)- Al-Ma'arig
071)- Nuh
72)- Al-Jinn
73)- Al-Muzammil
74)- Al-Muddaththir
75)- Al-Qiyamah
76)- Al-Insan
77)- Al-Mursalat
78)- An-Naba
79)- An-Naziat
80)- Abasa
81)- At-Takwirr
82)- Infitar
83)- Al-Mutaffin
84)- Al-Inshiqaq
85)- Ab-Buruj
86)- At-Tariq
87)- Al-A'ala
88)- Al-Ghashiyah
89)- Al-Fajr
90)- Al-Balad
91)- As-Shams
92)- Al-Lail
93)- Ad-Dhuha
94)- Al-Inshirah
95)- At teen
96)- A'alaq
97)- Al-Qadr
98)- Al-Bayyinah
99)- Az-Zilzal
100)- Adiyat
101)- Al-Qariah
102)- At-Takasur
103)- Al-Asr
104)- Al-Humazah
105)- Al-Fil
106)- Quraish
107)- Maun
108)- Kausar
109)- Al-Kafirun
110)- Nasr
111)- Lahab
112)- Al-Ikhlas
113)- Al-Falaq
114)- Annas

Istimewa -
Yassin+al-fatihah

0 comments:

Post a Comment

TIDAK PERLUMEMBAYAR WALAUPUN 1 SEN!!!

DAPATKAN DUIT PERCUMA DISINI numenmail.com Mahukan langkah2 mudah? e-mailkan di khairulpgz@gmail.com

Abdul Rahman Alsudais (Imam mekah)

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template